YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.

Yaptığımız her işte ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini, yasal ve diğer şartlara uygun hizmet üretmeyi hedef alırız.

Katılımcı, proses odaklı ve risk temelli düşünmeye dayalı yönetim sistemi benimsenmiştir.

Sürekli iyileşme ve iyileştirme felsefesini süreçlerimizde uygularız.

Tüm faaliyetlerin kuruluşun temel amacı ve hedefleri doğrultusunda ilgili taraflara değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşması başlıca sorumluluğumuzdur.

APRO olarak,gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri benimsenmiştir.

Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan, önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme odaklı Çevre Yönetim Sistemini etkin uygulamak APRO Bilgi Teknolojileri A.Ş. hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlar ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile ilgili taraflarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda APRO Bilgi Teknolojileri’ nin “İnsana, çevreye ve topluma saygı” temel ilkesi doğrultusunda taahhütleri şunlardır; Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamayı, Kirliliğin önlenmesi ve atıkların en aza indirilmesini, Faaliyetlerimizin, tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını;

Tüm faaliyetlerde sistematik ve önleyici bir yaklaşımla İş sağlığı & güvenliği risklerinin belirlenerek tehlikelerin ortadan kaldırılması, kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçla teknolojik gelişmelerin takip edilerek kaynakların bu çerçevede yönlendirilmesi ve çalışma ortamında ergonomik koşulların sağlanmasını,

İş kazaları, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarını azaltmak amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesini, İş sağlığı & güvenliği ile ilgili yasal ve diğer paydaş şartlarına tam uyumun sağlanması. Çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ve diğer ilgili taraflarımızın İş Sağlığı & Güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, danışma ve katılımının sağlanmasını, İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sisteminin, çalışanlar ve tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesini hedeflemektedir.

Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır. APRO Bilgi Teknolojileri bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt eder.

GENEL MÜDÜR